در این بخش کلاس های تکمیلی و نظری  یوگا ارائه می گردد.

در این بخش جلسات هماهنگی و همینطور کلاس های آموزشی و تمرینی عوامل یوگای سینا برگزار می شود.