در این بخش کلاس های تکمیلی و نظری  یوگا ارائه می گردد.

ریاضت یعنی آزاد شدن از کاهلی نه خودآزاری. 

تاپاس، سوزاننده ی رخوت ناشی از عادات و قالب های  ما است. 

دوره‌ی تاپاس آموزش تمرین هایی برای افزایش مرزهای محدود شدۀ پرتوجویان در دیگر تمرین های فیزیکی و ذهنی یوگا و نیز زندگی اجتماعی است.

کارگاه دو جلسه ای

قیمت: صد و ده هزار تومان