یوگانیدرا - خواب یوگی  ( بازآموزی ذهن و قانون جذب)

یوگانیدرا ( بازآموزی ذهن ) تکنیکی نیرومند و باستانی است  که از طریق نزدیک شدن به وضعیت آلفا و آرامش عمیق و رسیدن به محدوده ی ناخودآگاه و نیمه خودآگاه ، امکان تغییر بسیاری از الگوها و داده های ذهنی که باور ها و عادات ما را می سازند را فراهم می نماید. 

کاربرد های این دوره: 

کنار زدن ترس ها و وسواس ها و دلشوره های  ذهنی و عادات مزاحم

یادگیری بهتر و سریع تر 

شناخت روش های قصد یابی 

جذب خواسته (آرزوها)

                                                                            

یوگانیدرا خواب آگاهانه ی یوگایی ، تجسم خلاق ، قانون جذب ، بازآموزی ذهن 

تکنیک یوگانیدرا در یوگای جامع سینا  ، بر اساس آموزه های اساتید  بزرگ و بر پایه قانون 21 و 40 تدوین شده است . تامل عناصر در این آموزه ها بطن زیرین ساختار کلی را تشکیل می دهد. 

یوگا نیدرا چیست؟

 

 

 

مدت دوره چهار هفته 

هر هفته 2 ساعت

مدرس سینا صمیمی

هزینه دوره 270 هزار تومان

یوگانیدرا خواب آگاهانه ی یوگایی ، تجسم خلاق ، قانون جذب ، بازآموزی ذهن 

تکنیک یوگانیدرای جامع آنلاین ، بر اساس آموزه های اساتید بزرگ و بر پایه قانون 21 و 40 تدوین شده است . تامل عناصر در این آموزه ها بطن زیرین ساختار کلی را تشکیل می دهد. 

یوگا نیدرا چیست؟

 

 

 

مدت دوره چهار هفته 

هر هفته 2 ساعت

مدرس سینا صمیمی

هزینه دوره 270 هزار تومان