در کلاس تغذیه و پاکسازی بر مبنای آیورودا و یوگا ضمن آشنایی با طبایع آیورودایی، در طول دوره به تغذیه سالم آشنا شده و در طول این مدت رژیم پاکسازی بدن نیز اجرا می شود.


دوره تغذیه و پاکسازی در یوگا و آیورودا 


آغاز کلاس ازچهارشنبه 24 دی

هر هفته یک جلسه در ۵ جلسه 

مبلغ ۲۷۰ هزارتومان 

استاد: سینا  

دوره تخصصی تغذیه و پاکسازی یوگا، دوره ی زیبایی یا درمانی نیست ، هر چند در این دوره  شناخت عناصر و طبایع آموزش داده می شود . 

 این برای همه ی کسانی مفید است که : می خواهند در تمرین های فیزیکی ( آسانا) ، نیرو و انعطاف بیشتری داشته باشند . 

و نیز کسانی که به تمرین های ذهنی تمرکز و مراقبه می پردازند، و می خواهند ذهن آرام تر و دقت بیشتری داشته باشند . 

بدن بسیاری از ما دچار انباشتگی های مختلف است و چون ما فعالیت چندانی برای مصرف این انباشتگی ها نداریم ، به مرور زمان آن ها در بدن ما تبدیل بافت های چربی و یا بلغم و یا سموم(آما) می شود و عملکردهای رفتاری ما را مختل می کند. 

دوره تغذیه و پاکسازی در یوگا و آیورودا 


آغاز کلاس از سه شنبه 29 مهر

هر هفته یک جلسه در ۵ جلسه 

مبلغ ۲۷۰ هزارتومان 

استاد: سینا  

دوره تخصصی تغذیه و پاکسازی یوگا، دوره ی زیبایی یا درمانی نیست ، هر چند در این دوره  شناخت عناصر و طبایع آموزش داده می شود . 

 این برای همه ی کسانی مفید است که : می خواهند در تمرین های فیزیکی ( آسانا) ، نیرو و انعطاف بیشتری داشته باشند . 

و نیز کسانی که به تمرین های ذهنی تمرکز و مراقبه می پردازند، و می خواهند ذهن آرام تر و دقت بیشتری داشته باشند . 

بدن بسیاری از ما دچار انباشتگی های مختلف است و چون ما فعالیت چندانی برای مصرف این انباشتگی ها نداریم ، به مرور زمان آن ها در بدن ما تبدیل بافت های چربی و یا بلغم و یا سموم(آما) می شود و عملکردهای رفتاری ما را مختل می کند. 

دوره تغذیه و پاکسازی در یوگا و آیورودا 


آغاز کلاس از سه شنبه ۱۷ تیرماه 

هر هفته یک جلسه در ۵ جلسه 

مبلغ ۲۷۰ هزارتومان 

استاد: سینا  

دوره تخصصی تغذیه و پاکسازی یوگا، دوره ی زیبایی یا درمانی نیست ، هر چند در این دوره  شناخت عناصر و طبایع آموزش داده می شود . 

 این برای همه ی کسانی مفید است که : می خواهند در تمرین های فیزیکی ( آسانا) ، نیرو و انعطاف بیشتری داشته باشند . 

و نیز کسانی که به تمرین های ذهنی تمرکز و مراقبه می پردازند، و می خواهند ذهن آرام تر و دقت بیشتری داشته باشند . 

بدن بسیاری از ما دچار انباشتگی های مختلف است و چون ما فعالیت چندانی برای مصرف این انباشتگی ها نداریم ، به مرور زمان آن ها در بدن ما تبدیل بافت های چربی و یا بلغم و یا سموم(آما) می شود و عملکردهای رفتاری ما را مختل می کند.