یاما ریشه درخت یوگاست و شامل قوانین حاکم بر جهان هستی است.

این پنج قانون عبارتند از:

1- ساتیا

2- آستیا

3- آهیمسا

4- برهماچاریا

5- آپاری گراها