زندگی انسان با دمی آغاز و با بازدمی پایان می یابد. زندگی فاصله ی این دم و بازدم است که در هر دم و بازدم خلاصه می شود.

در این دوره، به پرتوجویان مهارت های تنفسی یوگا آموزش داده می شود. 

نادی شودان


پرانایاما ، تمرین های تنفسی و کنترل انرژی در یوگای جامع سینا

پرانایاما پس از آسانا (حرکات فیزیکی) ، چهارمین مرحله یوگا ست. 

با انجام آسانا بافت ها ، عضلات و مفاصل بدن را پالایش و هماهنگ می کنیم و با پرانایاما حواس و هیجانات را پالایش و به نظم در می آوریم .

انسان با نخستین دم آغاز می شود . و دم و بازدم نشانه حیات روی این سیاره است.

سه ضلع مثلت زندگی (بدن - ذهن -تنفس ) پیوسته بر عملکرد یکدیگر تاثیر می گذارند و اساتید باستان می گویند با کنترل هر یک از این اضلاع می توان اضلاع دیگر را مدیریت کرد.

پرانایاما

کلاس پرانایاما از تاریخ 6 خرداد آغاز می شود، دو جلسه در هفته شنبه و سه شنبه در 8 جلسه برگزار می شود.

هزینه کلاس 270 هزار تومان