زندگی انسان با دمی آغاز و با بازدمی پایان می یابد. زندگی فاصله ی این دم و بازدم است که در هر دم و بازدم خلاصه می شود.

در این دوره، به پرتوجویان مهارت های تنفسی یوگا آموزش داده می شود. 

نادی شودان


پرانایاما ، تمرین های تنفسی و کنترل انرژی در یوگای جامع سینا

پرانایاما پس از آسانا (حرکات فیزیکی) ، چهارمین مرحله یوگا ست. 

با انجام آسانا بافت ها ، عضلات و مفاصل بدن را پالایش و هماهنگ می کنیم و با پرانایاما حواس و هیجانات را پالایش و به نظم در می آوریم .

انسان با نخستین دم آغاز می شود . و دم و بازدم نشانه حیات روی این سیاره است.

سه ضلع مثلت زندگی (بدن - ذهن -تنفس ) پیوسته بر عملکرد یکدیگر تاثیر می گذارند و اساتید باستان می گویند با کنترل هر یک از این اضلاع می توان اضلاع دیگر را مدیریت کرد.

پرانایاما

کلاس پرانایاما از تاریخ 29 آذر آغاز می شود

هزینه کلاس 350 هزار تومان

پرانایاما ، تمرین های تنفسی و کنترل انرژی در یوگای جامع سینا

پرانایاما پس از آسانا (حرکات فیزیکی) ، چهارمین مرحله یوگا ست. 

با انجام آسانا بافت ها ، عضلات و مفاصل بدن را پالایش و هماهنگ می کنیم و با پرانایاما حواس و هیجانات را پالایش و به نظم در می آوریم .

انسان با نخستین دم آغاز می شود . و دم و بازدم نشانه حیات روی این سیاره است.

سه ضلع مثلت زندگی (بدن - ذهن -تنفس ) پیوسته بر عملکرد یکدیگر تاثیر می گذارند و اساتید باستان می گویند با کنترل هر یک از این اضلاع می توان اضلاع دیگر را مدیریت کرد.

پرانایاما

کلاس پرانایاما از تاریخ 27 اردیبهشت آغاز می شود

هزینه کلاس 320 هزار تومان

پرانایاما ، تمرین های تنفسی و کنترل انرژی در یوگای جامع سینا

پرانایاما پس از آسانا (حرکات فیزیکی) ، چهارمین مرحله یوگا ست. 

با انجام آسانا بافت ها ، عضلات و مفاصل بدن را پالایش و هماهنگ می کنیم و با پرانایاما حواس و هیجانات را پالایش و به نظم در می آوریم .

انسان با نخستین دم آغاز می شود . و دم و بازدم نشانه حیات روی این سیاره است.

سه ضلع مثلت زندگی (بدن - ذهن -تنفس ) پیوسته بر عملکرد یکدیگر تاثیر می گذارند و اساتید باستان می گویند با کنترل هر یک از این اضلاع می توان اضلاع دیگر را مدیریت کرد.

پرانایاما

کلاس پرانایاما از تاریخ 6 خرداد آغاز می شود، دو جلسه در هفته شنبه و سه شنبه در 8 جلسه برگزار می شود.

هزینه کلاس 270 هزار تومان