فیلم مستند رامانا ماهارشی حکیم خاموش آروناچالا

مستند رامانا ماهارشی با دوبله فارسی.

خود ظاهری یا ایگو از نظر رامانا ماهاراشی منبع اصلی رنج انسان هاست. رهایی از خود و رفتن به درون و اعماق خود برای یافتن خویش حقیقی، روش رامانا ماهارشی برای رشد انسان بوده است.

رامانا از اساتید جنانی یوگاست.

رامانا تاثیر بسیاری در اشاعه تفکر عمیق در خویش داشته است.

دوبله رضا بیگی، دوبله شده در یوگای سینا