کلاس های رایگان یوگا

یوگا سینا برای تبلیغ و توسعه و پیشرفت یوگا در کشور و با قصد فراوانی اقدام به برگزاری کارگاه های رایگان و تولید فیلم های کاربری یوگا و یا دوبله فیلم های کاربری یوگای خارجی نموده است.


در این بخش می توانید به این فیلم ها دسترسی داشته باشید.