حرکات خم به عقب در یوگا

حرکات خم به عقب در یوگا

از شیرین صادقی پور در
Number of replies: 0
حرکات خم به عقب در یوگا 

پایداری تحرک و توانایی راه رفتن انسان در گرو سلامت و انعطاف پذیری ستون مهره هاست.در این راستا انجام حرکات خم به عقب در یوگا به انعطاف و تقویت ستون مهره ها کمک می کند و گنجاندن این حرکات در تمرینات یوگا ضروری است. 

به علاوه تحت تاثیر این تمرینات، نیروی حیاتی به ویژه در اطراف قلب گسترش یافته و نیز عضلات تنفسی نیرومند می شوند که نتیجه آن افزایش سطح استقامت و انرژی و ایجاد احساس سرخوشی در‌بدن است. بدن در حرکات روزانه بیشتر متمایل به سمت جلو است.‌خم شدن به عقب بدن را در وضعیتی خالف آنچه که هست قرار می دهد. این دسته از حرکات به بلند‌کردن عضالت خم کننده رانها کمک کرده و مانع کوتاه‌‌‌شدن این عضالت می شوند؛‌همچنین به نیرومندی و منعطف شدن عضلات پشت کمک می ‌کنند. وضعیتهایی همچون مار کبرا، کمان، پل، شتر و...موجب باز شدن و کشش عضلات جلوی بدن و ایجاد انعطاف و قدرت در پشت و رانها می شوند. 

چند نکته کلی و مهم در انجام خم به عقب ها باید در نظر داشت: گرم کردن بدن به خصوص لگن، رانها، قفسه سینه و شانه ها اهمیت دارد. دقت کنید در خم عقب ها خمش از ناحیه کمر نیست، بلکه از مهره های قفسه سینه کمک می گیریم؛ بنابراین ستون مهره ها و قفسه سینه را کشیده و امتداد دهید، شانه ها را به عقب ببرید، علاوه بر آن گردن را رها نکنید و همزمان با ستون مهره ها به عقب ببرید، دنبالچه را جمع و به پایین متمایل کنید و استخوان ران را به عقب ،به سمت عضلات همسترینگ فشار دهید. برای پیشرفت در تمرینات بدون عجله و با آگاهی روی بدن همچنین با راهنمایی و هدایت مربی حرکات را انجام دهید.