تاثیر و کاربرد زمان در آساناها و یوگای جامع(انعطاف پذیری)

تاثیر و کاربرد زمان در آساناها و یوگای جامع(انعطاف پذیری)

از سینا صمیمی در
Number of replies: 0

تاثیر و کاربرد زمان درآساناها و یوگای جامع(انعطاف پذیری)

همه انسان ها اعم از ورزشکار ، فیلسوف، معلم ، خانه دار و کاسب و ..... به اهمیت بدن و انعطاف پذیری آن واقف هستند.

حرکت انسان بدون انعطاف ماهیچه ها و رباط ها  امکان پذیر نیست و هرچه انعطاف کمتری داشته باشیم  بیشتر دچار دردهای مفصلی و کشیدگی های عصلانی خواهیم شد . 

مهمترین علل  خشکی عبارتند از :

-1 عدم تحرک کافی

-2 افزایش سن (سالمندی)

-3 طبیعت خشک سودایی (واتا)

-4 انباشتگی تنش های احساسی و ذهنی یکی از کاربردهای آسانا گسترش دامنه انعطافپذیری در بدن است ، در واقع آسانا مقاومت و الگوهای پیشینِ بافت ها  و عضلات بدن را درهم می شکند و الگوی جدیدی درآن مستقر می کند. این عمل از دو طریق بدست خواهد آمد :

الف-استمرار روزانه منظم در انجام حرکاتی که ماهیچه های هدف را بکار می گیرد.

ب- مکث و پایداری در آسانای مورد نظر، تا زمانی که  وضعیت به عقب نشینی بافت های خشک  بی انجامد. 


روش الف: خشکی بخش مورد نظر زیاد است و یا بسیار قدیمی است و نیز حرکتی که قرار است انجام شود ، بخش های دیگری از بدن را درگیر می کند و باید ابتدا یا همزمان روی آن قسمت کار کرد و به اصطلاح حرکات پیشنیاز و بهبود دهنده را انجام داد . و همینطور ممکن است که وضعیت یا آسانایی که می خواهیم انجام دهیم، چیزی بیش از محدوده حرکتی یک بدن طبیعی است، در این صورت مکث طولانی در کشش ها موجب آزردگی  و پایین آمدن کیفیت ارتجاعیِ ماهیجه ها  خواهد شد ، و باید کشش ها کوتاه باشد، اما برای چند ماه یا سال تکرار شود.


روش ب : هنگامی که خشکی رباط ها و ماهیچه ها خیلی زیاد نباشد و یا خیلی قدیمی نباشد، و یا ستون مهره ها و نیز مفاصل کوچک و ظریف را درگیر نکند ، از روش ب می توان بهره گرفت. در بسیاری مواقع که گرفتگی ریشه عصبی_ هیجانی دارد ، و یا گاهی که به اصطلاح ماهیچه ای  قهر می کند نیز این روش سودمند است.  و البته قانونِ “ماندن تا آستانه درد” را در کلیه موارد باید رعایت کرد.در این روش، در حرکت توقف می شود تا جایی که ذهن در پذیرش شرایط وضعیت جدید قرار بگیرد و کم کم از بی قراری خارج شود، در این شرایط  آزاد شدن و رها کردن ماهیچه ها به آهستگی اتفاق میافتد. 

 مربی  با تجربه باید هر دو مسیر را بشناسد و تجربه کند، زیرا هر یک  از این دو روش برای بخش ها  و شرایط خاصی مناسب می باشد که توصیه ی آن ها  به پرتوجوها  می تواند بسیار راهگشا باشد. باید به سن و سال ، طبیعت ، و آمادگیِ ذهنی و اشتیاق پرتوجو آگاه باشد و بر اساس آن اقدام کند.


روش های کمک کننده در کنار حرکات:

-1 انجام و تسلط بر تمرین های پیشنیاز و بهبود دهنده

-2کمک گرفتن از تنفس های عمیق(هنگام حرکت)

-3گرم کردن عمومی بدن ، ابتدای تمرین

-4 دوش آبگرم پیش از تمرین

 -5ماساژ روغن گرم 

-6 صبوری

-7 انضباط

 

توجه : در کلیه ی موارد و بخصوص در حرکات پیشرفته یوگا ، رعایت حد بدن و توجه سن و سال و احترام به بدن تاکید می شود(قوانین یاما).