ستاره بینی آیورودایی؛ شفای خویشتن با ستاره ها(بخش سوم)

ستاره بینی آیورودایی؛ شفای خویشتن با ستاره ها(بخش سوم)

از سوسن جدیدی در
Number of replies: 0

ستاره بینی آیورودایی؛ شفای خویشتن با ستاره ها(بخش سوم)

بدن های سه گانه ی ما

ما به عنوان انسان، نه فقط منحصراً توده هایی از گوشت نیستیم بلکه ترکیبی از سه بدن یا محفظه هایی برای روح هستیم. بدن فیزیکی، بدن اختری و بدن سببی. بدن فیزیکی، توده ای از عناصر خاک، آب، آتش، هوا و اتر است، بدن قابل رؤیتی که از پدر و مادرمان پدید می آید و با غذایی که می خوریم، تقویت و نگهداری می شود. این بدن، بدنی است که همه‌ی ما می‌شناسیم و در زندگی بیرونی‌مان بر روی زمین و در سطح بیدارِ آگاهی آن را تجربه کرده‌ایم.

در این ارگانیسم توده ای، جامه‌ی پالوده‌ای مستتر است که در پس عملکرد فیزیکی ما، مشغول به کار است. بدن اختری یا بدن لطیف که از نیروی حیاتی، حواس، شعور و نمود بیرونی آن، یعنی ذهن تشکیل شده است. این بدن ترکیبی از عناصر لطیف یا ظرفیت های حس شنوایی(اتر)، حس لامسه(هوا)، بینایی(آتش)، چشایی(آب) و بویایی(خاک) است. معمولاً ما بدن اختری را به صورت غیر مستقیم از طریق بدن فیزیکی، به وسیله ی ذهن و احساسات تجربه می کنیم. اما در رؤیاها، تصورات و الهامات یا بعد از مرگ می‌توانیم آن را مستقیماً تجربه کنیم.

بدن سببی، ذهن عمیق‌تر یا مرتبه‌ای از روح است که امیال باطنی، انگیزه‌ها، استعدادها و گرایش‌های (سامسکارا) ما است و ما را همراه با چرخه‌ی تولد دوباره به جلو می‌راند. این بدن شامل گوناهای (طبایع) ساتوا (هماهنگی)، راجاس (آشفتگی) یا تاماس (سکون) می باشد. در یک سطح بالاتر، بدن سببی منزل خرد زندگی ما، احساسات قلبی و انگیزش‌های روح ماست که از تولد تا مرگ با ما همراه است.

معمولاً ما به طور مستقیم از بدن سببی آگاه نیستیم، مگر هنگامی که با آرمان‌های عمیق‌مان در ارتباط باشیم. ما در هنگام خواب عمیق به این بدن دسترسی داریم و فقط هنگامی مستقیماً به آن وارد می‌شویم که در ورای ذهن عادی و ایگو(نفس)، وارد مرحله‌ی فرا آگاهی شده باشیم. بیداری این بدن، یکی از اهداف اصلی یوگا است. بدن سببی حامل روح یا تناسخ وجود است و ما را در تمام تناسخ‌هایمان، به همراه بدن اختری که از آن به وجود می آید، همراهی می‌کند.


آیورودا و بدن های سه گانه

آیورودا، همان طور که توجه اولیه‌اش در مورد کارکرد درست بدن فیزیکی است، نشان می‌دهد که چطور می‌توان ناهماهنگی‌های مختلفی که در آن رخ می‌دهد را اصلاح کرد. اگر چه بدن فیزیکی به وسیله‌ی نیروی حیاتی تقویت می‌شود و به ذهن و روح، که منبع غایی زندگی‌اند، متصل است، آیورودا اثرات بدن‌های اختری و سببی را هم مورد توجه قرار می دهد.

به طور کلی می‌توانیم بگوییم که بدن فیزیکی بیشتر با "کافا" مرتبط است که طبع زیستی آب در آیورودا است. زیرا اساساً از این عنصر تشکیل شده است. بدن اختری بیشتر با "پیتا" مرتبط است، طبع زیستی آتش، به واسطه‌ی ارتباطش با استعدادهای ادراکی. بدن سببی بیشتر به "واتا" مربوط است، طبع زیستی هوا، به واسطه‌ی نیرویش که دو بدن دیگر را با زندگی و آگاهی، تقویت می‌کند.

بدن اختری، فرم لطیفی است که خارج از آن چه که از بدن فیزیکی ناشی می‌شود، زندگی بر آن تاثیرگذار است. به علاوه، ما می‌توانیم با تغییر انرژی‌های درونی، کارکرد فیزیکی بیرونی‌مان را دگرگون کنیم. به این صورت که کار بر روی بدن لطیف، بنیان شفای پرانیک یا انرژییایی است که آیورودا هم آن را به کار می‌گیرد.

بدن سببی میل و انگیزه‌ی اساسی در قلب را در بردارد. با تغییر در عمیق‌ترین افکار و مقاصد، ما می‌توانیم بدن فیزیکی و انرژی‌های حیاتی آن را دگرگون کنیم. این مسئله بنیان شفای معنوی در آیورودا است که بدن سببی را هدف می‌گیرد.


ستاره بینی ودایی و بدن های سه گانه

ستاره بینی ودایی، به همین نحو به نقش هر سه بدن توجه دارد، که با یک محک از بابت سلامتی فیزیکی ما شروع می‌شود، اما بعد به همه‌ی فاکتورهای اصلی سعادت و رفاه مانند حرفه، روابط، خلاقیت و معنویت توسعه می‌یابد که از نقش بدن‌های اختری و سببی هم سود می‌برد. هر کدام از فاکتورها در یک خانه‌ی مخصوص در چارت تولد معنا پیدا می‌کنند. این خانه‌ها همراه با مسائل مهم نجومی، به وسیله‌ی قوانین معینی که برای توصیف و تعیین نتایج تفسیر دارد، بررسی می‌شوند.

چارت کلی ما، در اصل به بدن سببی و اختری ما،که بزرگترین حجم از انرژی های زندگی ما هستند، مربوط است. این چارت تمام محدوده‌ی فعالیت‌های ما، که سلامت فیزیکی فقط یکی از فاکتورهای آن است، را منعکس می‌کند. چارت تولد همانند برنامه‌ی کار برای بدن اختری است که محل پیدایش یا الگوی انرژی را برای فیزیک ما می‌سازد. ستاره‌بینی، همان‌طور که از نام آن پیداست، در درجه‌ی اول یک علم اختری است و توجه اصلی‌اش را بر بدن لطیف یا همان بدن اختری (همان بدن ستاره‌ای ما) متمرکز می‌کند. همان‌طور که بدن اختری بین دو بدن فیزیکی و سببی، اندیشه می‌کند، می‌تواند در فهم آن دو بدن به ما کمک کند.

طبق گفته‌ی ستاره بینی، بدن فیزیکی در اصل با برج طالع و حاکم آن و ماهیت تأثیر آن‌ها نشان داده می‌شود. همچنین بدن فیزیکی با سیاره‌ی بهرام (مارس یا مریخ) که سیاره‌ی کار در دنیای مادی است، مرتبط است.

بدن اختری، که ماهیت احساسی و عاطفی ما را نشان می‌دهد، در اصل تحت تأثیر ماه است. جایگیری و تأثیرات ماه در چارت، برج و ناکشاترا(حالات ماه). همچنین این بدن در خانه‌ی چهارم چارت که خانه‌ی ذهن و حاکم ستاره‌ای آن است، بازتاب می‌یابد.

بدن سببی یا روح، در اصل با خورشید مرتبط است که سیرت، قصد و نیت و فردیت را نشان می‌دهد. برای بدن سببی، ما به جایگیری خورشید در چارت نگاه می کنیم، همچنین به خانه‌های پنجم و نهم که خانه‌های دارما هستند. به علاوه چارت ناوامشا یا نهمین چارت تقسیمی هم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

طالع، ماه و خورشید به دقت در ستاره‌بینی ودایی بررسی می‌شوند تا به ما در فهم چگونگی کارکرد بدن‌های سه‌گانه‌مان در این زندگی کمک کنند. وقتی هر سه بدن با هم هماهنگ شدند، زندگی ما احتمالاً در بهترین شیوه‌ی ممکن در تمام سطوح گشایش می‌یابد.یوگا و بدن های سه گانه

یوگا در سیستم ودایی، علم تعمق و اندیشه است که به رسیدن به خود ادراکی یا وحدت با خدا به عنوان هدف غایی، کمک می‌کند. هر نوع یوگای خالص و حقیقی یا تمرین معنوی، مسئله‌ی مهم روح یا بدن سببی است، قسمت نامیرای ماهیت ما که مفاهیمش ورای رفاه فیزیکی یا روانی، تا سعادت جاودان می‌رود.

یوگا با متعادل کردن و پاکسازی بدن فیزیکی به وسیله‌ی آساناها یا وضعیت‌های یوگا آغاز می‌شود تا شالوده‌ی سلامتی مورد نیاز برای حمایت از تمرینات عمیق‌تر را تدارک ببیند.

با توجه به این مساله، یوگا به آیورودا و رهیافت شفای آن متصل است.

در این شالوده‌ی فیزیکی، یوگا از پرانایاما(کنترل تنفس)، پراتی آهارا(کنترل حواس) و دهارنا(تمرکز ذهن) برای کار بر روی بدن لطیف یا اختری استفاده می کند. یوگا با توسعه‌ی پرانای بیشتر و تمرکز ذهن در تمرین مانترا، به ما کمک می‌کند که الگوی انرژی بدن لطیف را تغییر دهیم.

این قبیل دسترسی‌های یوگیانه، مقیاس‌های شفابخش مهمی در ستاره بینی ودایی هستند زیرا کمک می‌کنند که انرژی هماهنگ اختری به ذهن ما آورده شود.

دهیانا(مدیتیشن) و سامادهی(فنا) ابزار اصلی یوگیانه برای پرورش بدن سببی هستند و مهمترین جنبه‌های یوگای سنتی به شمار می‌آیند. یوگا ما را از بدن فیزیکی به بدن لطیف و سپس به بدن سببی رهنمون می‌کند تا خود حقیقی و وجود والایمان را، ورای همه‌ی بدن‌ها کشف کنیم. در این رابطه، دغدغه‌ی نهایی یوگا، بردن ما به یک وضعیت آگاهی، ورای هر سه بدن است.   

منبع: کتاب ستاره بینی آیورودایی‌ (جیوتیش)؛ شفای خویشتن با ستاره ها نویسنده: دکتر دیوید فراولی

ترجمه : سوسن جدیدی