فواید یوگا برای کودکان:

فواید یوگا برای کودکان:

از شهره خراسانی در
Number of replies: 0

فواید یوگا برای کودکان:

 

آن ها یاد می گیرند بدون رقابت خود را ارتقا دهند

کودکان با انجام یوگا بیشتر و بهتر فکر می کنند ، یوگا یکی از معدود ورزش ها است که شما برنده و بازنده نیستید و نمی توانید تلویزیون را روشن کنید و رقابت هایی از آن را ببینید. اگر بخواهیم یوگا را با سایر ورزش ها مقایسه کنیم تک است ، اهمیت این یادگیری برای کودکان بنیادی است. این کار به پیشرفت کودکان بدون هدف قرار دادن بهتر از دیگران بودن یا برنده شدن جایزه کمک می کند. دانستن اینکه رضایتی درونی وجود دارد که به رسمیت شناختن آن به دیگران بستگی ندارد ضروری است.


یوگا دانش کودکان را تقویت می کند:

وقتی به دانش خود می پردازیم معمولا در رابطه با دنیا داخل فکر می کنیم در حالیکه حقیقت دارد موضوعی بنیادی است داشتن رابطه آگاهانه با بدن بسیار به ما کمک می کند. آگاهی از محدودیت ها و احساس توانایی غلبه بر آن ها ، قدرت به شما می دهد که به عزت نفس تبدیل می شود هم چنین یوگا باعث می شود که همه ماهیچه ها، استخوان ها، هوا را تنفس کنند.

باعث می شود بیشتر از خودمان مراقبت کنیم و به عملکردهای بدن احترام بگذاریم. با توجه به اینکه ما یاد می گیریم به دیگران با همان جدیت احترام بگذاریم و آنها را دشمن خود نپنداریم