لوگو

به یوگا خوش آمدید...

آسانای پایه دروازه ورود شما به دنیای یوگاست.

ترم پایه
 یوگای سینا برای تمام رده های سنی و عموم افراد (به جز در موارد حاد منع پزشکی ، که بهتر است پس از مشورت با پزشک متخصص اقدام به تمرین کنید) مناسب می باشد.

دروازه ورودی به دنیای یوگا، ترم پایه(ترم یک) است. 

در این ترم با یوگا و حرکات پایه یوگا آشنا شده و آنها را آموزش می بینید و تمرین می کنید.

بیش از 50 حرکت و تمرین یوگا در این ترم فرا خواهید گرفت و بیش از 50 فیلم آموزشی در این کلاس برای حرکات شما قرار داده شده است.

پاوانموکت

تعداد جلسات: 8 جلسه 90 دقیقه ای

هزینه کلاس: 290 هزار تومان


💻این کلاس در روزهای شنبه و سه شنبه از 29 مرداد آغاز می شود
🧘🏼‍♂️این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
🔵برای مطالعه درباره این کلاس به توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
🟢هزینه کلاس 290 هزار تومان است.


💻این کلاس در روزهای شنبه و دوشنبه از 15 مرداد آغاز می شود
🧘🏼‍♂️این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
🔵برای مطالعه درباره این کلاس به توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
🟢هزینه کلاس 290 هزار تومان است.


💻این کلاس در روزهای یکشنبه و سه شنبه از 23 مرداد آغاز می شود
🧘🏼‍♂️این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
🔵برای مطالعه درباره این کلاس به توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
🟢هزینه کلاس 290 هزار تومان است.


💻این کلاس در روزهای شنبه و سه شنبه از 1 مرداد آغاز می شود
🧘🏼‍♂️این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
🔵برای مطالعه درباره این کلاس به توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
🟢هزینه کلاس 290 هزار تومان است.


💻این کلاس در روزهای دوشنبه و پنجشنبه از 20 تیر آغاز می شود
🧘🏼‍♂️این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
🔵برای مطالعه درباره این کلاس به توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
🟢هزینه کلاس 290 هزار تومان است.


💻این کلاس در روزهای دوشنبه و چهارشنبه از 13 تیر آغاز می شود
🧘🏼‍♂️این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
🔵برای مطالعه درباره این کلاس به توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
🟢هزینه کلاس 290 هزار تومان است.


💻این کلاس در روزهای شنبه و سه شنبه از 21 خرداد آغاز می شود
🌱پرتوجویان عزیز لطفا بعد از ثبت نام به قسمت کلاس های من مراجعه کرده و عضو گروه واتساپی کلاستون بشید
🧘🏼‍♂️این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
🔵برای مطالعه درباره این کلاس به توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
🟢هزینه کلاس 240 هزار تومان است.


💻این کلاس در روزهای یکشنبه و چهارشنبه از 29 خرداد آغاز می شود
🧘🏼‍♂️این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
🔵برای مطالعه درباره این کلاس به توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
🟢هزینه کلاس 240 هزار تومان است.


💻این کلاس در روزهای دوشنبه و چهارشنبه از 18 خرداد اردیبهشت آغاز می شود
🌱پرتوجویان عزیز لطفا بعد از ثبت نام به قسمت کلاس های من مراجعه کرده و عضو گروه واتساپی کلاستون بشید
🧘🏼‍♂️این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
🔵برای مطالعه درباره این کلاس به توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
🟢هزینه کلاس 240 هزار تومان است.


💻این کلاس در روزهای شنبه و سه شنبه از 7 خرداد آغاز می شود
🌱پرتوجویان عزیز لطفا بعد از ثبت نام به قسمت کلاس های من مراجعه کرده و عضو گروه واتساپی کلاستون بشید
🧘🏼‍♂️این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
🔵برای مطالعه درباره این کلاس به توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
🟢هزینه کلاس 240 هزار تومان است.