تمرکز و مراقبه در یوگای 8 بخشی یا آشتانگا یوگا بخش های ششم و هفتم را تشکیل می دهند.
در این دوره با تکنیک هایی از تمرکز و مراقبه آشنا می شوید.

دوره تمرکز ( مراقبه و مدیتیشن)


آغاز کلاس از دوشنبه 27 بهمن

هر هفته یک جلسه در 5 جلسه 

مبلغ 270 هزارتومان 

استاد: سینا  

دوران پر مشغله و پرشتاب زندگی مدرن ، علیرغم تمام امکانات رفاهی و آسایشی اش،چیزی جز احساس نا خوشنودی و بلاتکلیفی برای انسان ها باقی نگذاشته است. 

اساتید یوگا و حکما گفته اند شادی و لذت از زندگی ، به آگاهی و کیفیت زندگی وابسته است نه کمیّت آن . هر چه شناخت و آگاهی بیشتر باشد ، درک و پذیرش لحظه ها امکان‌پذیرتر است . و در نتیجه احساس بیگانگی و تقابل در انسان کمتر می شود. 

تمرکز و مراقبه راه شناخت جهان و کنترل ذهن است، تا به این رنج پایان دهیم.

تمرکز مهارتی است که به ما کمک می کند تا مدیریت ذهن را بهتر بدست بگیریم و کیفیت فعالیت هایمان را افزایش دهیم.

دوره تمرکز ( مراقبه و مدیتیشن)


آغاز کلاس از دوشنبه 21 مهرماه

هر هفته یک جلسه در 5 جلسه 

مبلغ 270 هزارتومان 

استاد: سینا  

دوران پر مشغله و پرشتاب زندگی مدرن ، علیرغم تمام امکانات رفاهی و آسایشی اش،چیزی جز احساس نا خوشنودی و بلاتکلیفی برای انسان ها باقی نگذاشته است. 

اساتید یوگا و حکما گفته اند شادی و لذت از زندگی ، به آگاهی و کیفیت زندگی وابسته است نه کمیّت آن . هر چه شناخت و آگاهی بیشتر باشد ، درک و پذیرش لحظه ها امکان‌پذیرتر است . و در نتیجه احساس بیگانگی و تقابل در انسان کمتر می شود. 

تمرکز و مراقبه راه شناخت جهان و کنترل ذهن است، تا به این رنج پایان دهیم.

تمرکز مهارتی است که به ما کمک می کند تا مدیریت ذهن را بهتر بدست بگیریم و کیفیت فعالیت هایمان را افزایش دهیم.

دوره تمرکز ( مراقبه و مدیتیشن)


آغاز کلاس از دوشنبه 16 تیرماه 

هر هفته یک جلسه در 5 جلسه 

مبلغ 270 هزارتومان 

استاد: سینا  

دوران پر مشغله و پرشتاب زندگی مدرن ، علیرغم تمام امکانات رفاهی و آسایشی اش،چیزی جز احساس نا خوشنودی و بلاتکلیفی برای انسان ها باقی نگذاشته است. 

اساتید یوگا و حکما گفته اند شادی و لذت از زندگی ، به آگاهی و کیفیت زندگی وابسته است نه کمیّت آن . هر چه شناخت و آگاهی بیشتر باشد ، درک و پذیرش لحظه ها امکانپذیرتر است . و در نتیجه احساس بیگانگی و تقابل در انسان کمتر می شود. 

تمرکز و مراقبه راه شناخت جهان و کنترل ذهن است، تا به این رنج پایان دهیم.

تمرکز مهارتی است که به ما کمک می کند تا مدیریت ذهن را بهتر بدست بگیریم و کیفیت فعالیت هایمان را افزایش دهیم.