logo

یوگا بارداری یوگای جامع سینا

تولید مثل می تواند مانند هر جریان دیگری در زندگی، به امری از سر وظیفه در روزمره گی بدل شود، امری که در آن آگاهی و رشد وجود ندارد.

یوگا تولید مثل و بارداری را مرحله ای کامل تر و رشد یافته تر از بلوغ می داندکه در آن مرد و زن باید آمادگی لازم برای تجربه هم سویی و هماهنگی با طیفی وسیع تر از(من) را داشته باشند. این مرحله به بازنگری و اصلاح خود برای خلوص و تکامل در سه بعد بدن،ذهن و احساسات نیاز دارد، در غیر این صورت فرزند دار شدن نه تنها موجب شعف و رشد آگاهی ما نخواهد شد، بلکه اسارتی رنج آور از احساس مالکیت یا قربانی شدن را در پی خواهد داشت و این ترس لحظه به لحظه انرژی حیاتی ما را تخلیه خواهد کرد.

هدف یوگابارداری ایجاد شرایط مناسب فیزیکی ، ذهنی و احساسی در دوران بارداری و بعد از بارداری برای مادران است.

بارداری

کلاس یوگای بارداری برای کسانی مناسب است که 3 ماه اول بارداری خود را سپری کرده‌اند.

شروع کلاس ها از 11 اردیبهشت

کلاس ها دو جلسه در هفته و در 4 هفته برگزار می شود.

تعداد جلسات 8 جلسه 

هزینه: 230 هزار تومان

کلاس یوگای بارداری برای کسانی مناسب است که 3 ماه اول بارداری خود را سپری کرده‌اند.

شروع کلاس ها از 8 خرداد

کلاس ها دو جلسه در هفته و در 4 هفته برگزار می شود.

تعداد جلسات 8 جلسه 

هزینه: 230 هزار تومان

کلاس یوگای بارداری برای کسانی مناسب است که 3 ماه اول بارداری خود را سپری کرده‌اند.

شروع کلاس ها از 9 تیر

کلاس ها دو جلسه در هفته و در 4 هفته برگزار می شود.

تعداد جلسات 8 جلسه 

هزینه: 230 هزار تومان

کلاس یوگای بارداری برای کسانی مناسب است که 3 ماه اول بارداری خود را سپری کرده‌اند.

شروع کلاس ها از 11 اردیبهشت

کلاس ها دو جلسه در هفته و در 4 هفته برگزار می شود.

تعداد جلسات 8 جلسه 

هزینه: 230 هزار تومان

کلاس یوگای بارداری برای کسانی مناسب است که 3 ماه اول بارداری خود را سپری کرده‌اند.

شروع کلاس ها از 14 فروردین

کلاس ها دو جلسه در هفته و در 4 هفته برگزار می شود.

تعداد جلسات 8 جلسه 

هزینه: 230 هزار تومان

کلاس یوگای بارداری برای کسانی مناسب است که 3 ماه اول بارداری خود را سپری کرده‌اند.

شروع کلاس ها از 6 اسفند

کلاس ها دو جلسه در هفته و در 4 هفته برگزار می شود.

تعداد جلسات 8 جلسه 

هزینه: 230 هزار تومان