نیاما (پرهیزگاری): پنج قانون انضباط شخصی است، حضور پرتو اساتید برای، شکوفایی ما .

در آموزش آنلاین آسانای پیشرفته یوگای جامع سینا، به مدت 2 ساعت در 8 جلسه به تمرینات پیشرفته آسانا و پرانایاما پرداخته می شود.

در این ترم ضمن انجام تمرینات پیشرفته آسانا، تمرین های پرکاربرد تنفسی و همینطور مراقبه با شمع (تراتاکا) نیز انجام می گردد.

تراتاکا

تعداد جلسات: 8 جلسه 120 دقیقه ای

هزینه کلاس: 180 هزار تومان

ترم پیشرفته برای کسانی مناسب است که حداقل یک سال یوگا کار کرده‌اند.

شروع کلاس از 24 اسفند

کلاس در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود.

هزینه کلاس: 230 هزارتومان


ترم پیشرفته برای کسانی مناسب است که حداقل یک سال یوگا کار کرده‌اند.

شروع کلاس از 5 اسفند

کلاس در 8 هفته و هر هفته یک جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 230 هزارتومان


ترم پیشرفته برای کسانی مناسب است که حداقل یک سال یوگا کار کرده‌اند.

شروع کلاس از 28 بهمن

کلاس در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود.

هزینه کلاس: 230 هزارتومان


ترم پیشرفته برای کسانی مناسب است که حداقل یک سال یوگا کار کرده‌اند.

شروع کلاس از 26 بهمن

کلاس در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود.

هزینه کلاس: 230 هزارتومان


ترم پیشرفته برای کسانی مناسب است که حداقل یک سال یوگا کار کرده‌اند.

شروع کلاس از 23 دی

کلاس در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود.

هزینه کلاس: 230 هزارتومان


ترم پیشرفته برای کسانی مناسب است که حداقل یک سال یوگا کار کرده‌اند.

شروع کلاس از 21 دی

کلاس در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود.

هزینه کلاس: 230 هزارتومان


ترم پیشرفته برای کسانی مناسب است که حداقل یک سال یوگا کار کرده‌اند.

شروع کلاس از 9 دی

کلاس در 8 هفته و هر هفته یک جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 230 هزارتومان


ترم پیشرفته برای کسانی مناسب است که حداقل یک سال یوگا کار کرده‌اند.

شروع کلاس از 23 آذر

کلاس در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود.

هزینه کلاس: 230 هزارتومان


ترم پیشرفته برای کسانی مناسب است که حداقل یک سال یوگا کار کرده‌اند.

شروع کلاس از 23 آذر

کلاس در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود.

هزینه کلاس: 230 هزارتومان