آسانا ترم 4 آنلاین

پرتوجوی گرامی، ورود به ترم چهارم یوگا جامع سینا را به شما شاد باش می‌گوییم.
با ورود به ترم چهارم، قدمی دیگر در جاری شدن یوگا در زندگیتان برداشته‌اید. از بودن کنار شما خرسندیم.

ترم 4 آسانای یوگای جامع سینا در 8 جلسه 120 دقیقه‌ای برگزار می‌شود.

در این ترم به تاثیر پرانایاما(تمرین های تنفسی) بر انجام آسانا تاکید بیشتری می‌شود.

به توانایی ها و شرایط و محدودیت های بدن خود احترام بگذارید و تمرین‌ها را در حد توان خود انجام دهید. 

تعداد جلسات: 8 جلسه 120 دقیقه ای
هزینه کلاس: 360 یا 450 هزار تومان