یوگا سینا

پرتوجوی گرامی! ورود به ترم چهارم یوگا جامع سینا را به شما شاد باش می گوییم.
با ورود به ترم چهارم، قدمی دیگر در جاری شدن یوگا در زندگیتان برداشته اید. از بودن کنار شما خرسندیم.
ترم 4 آسانای یوگای جامع سینا در 8 جلسه 1:30ساعته برگزار می گردد.

تاثیر پرانایاما(تمرین های تنفسی) بر انجام آسانا

به توانایی ها و شرایط و محدودیت های بدن خود احترام بگذارید و تمرین ها را در حد توان خود انجام دهید. 
شتر

تعداد جلسات: 8 جلسه 90 دقیقه ای

هزینه کلاس: 120 هزار تومان