ترم4

کلاس‌ها tagged with "ترم4"

💻این کلاس در روزهای شنبه و سه شنبه از 12 مهر آغاز می شود
🟢هزینه کلاس 360 هزار تومان است.

💻این کلاس در روزهای دوشنبه و چهارشنبه از 23 شهریور آغاز می شود
🟢هزینه کلاس 360 هزار تومان است.

💻این کلاس در روزهای شنبه و چهارشنبه از 19 شهریور آغاز می شود
🟢هزینه کلاس 360 هزار تومان است.

💻این کلاس در روزهای یکشنبه و چهارشنبه از 16  شهریور آغاز می شود
🟢هزینه کلاس 360 هزار تومان است.

💻این کلاس در روزهای یکشنبه و چهارشنبه از 13 شهریور آغاز می شود
🟢هزینه کلاس 360 هزار تومان است.

💻این کلاس در روزهای شنبه و سه شنبه از 5 شهریور آغاز می شود
🟢هزینه کلاس 360 هزار تومان است.

💻این کلاس در روزهای دوشنبه و چهارشنبه از 26 مرداد آغاز می شود
🟢هزینه کلاس 360 هزار تومان است.

💻این کلاس در روزهای یکشنبه و پنجشنبه از 13 مرداد آغاز می شود
🟢هزینه کلاس 360 هزار تومان است.

💻این کلاس در روزهای دوشنبه و چهارشنبه از 19 مرداد آغاز می شود
🟢هزینه کلاس 360 هزار تومان است.

💻این کلاس در روزهای یکشنبه و چهارشنبه از 2 مرداد آغاز می شود
🟢هزینه کلاس 360 هزار تومان است.

💻این کلاس در روزهای دوشنبه و پنجشنبه از 3 مرداد آغاز می شود
🟢هزینه کلاس 360 هزار تومان است.

💻این کلاس در روزهای یکشنبه و چهارشنبه از 2 مرداد آغاز می شود
🟢هزینه کلاس 360 هزار تومان است.

💻این کلاس در روزهای یکشنبه و سه شنبه از 12 تیر آغاز می شود
🟢هزینه کلاس 360 هزار تومان است.

💻این کلاس در روزهای یکشنبه و سه شنبه از 12 تیر آغاز می شود
🟢هزینه کلاس 360 هزار تومان است.

💻این کلاس در روزهای یکشنبه و پنجشنبه از 12 تیر آغاز می شود
🟢هزینه کلاس 360 هزار تومان است.

💻این کلاس در روزهای شنبه و سه شنبه از 11 تیر آغاز می شود
🟢هزینه کلاس 360 هزار تومان است.
ترم 4 برای کسانی مناسب است که حداقل 6 ماه یوگا کار کرده‌اند.

شروع کلاس از 24 خرداد

کلاس در 4 هفته و هر هفته 2 جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 120 هزارتومان


کلاس سطح چهار آسانا مناسب کسانی است که حداقل شش ماه آسانا کار کرده اند

کلاس ها در چهار هفته و دو جلسه در هفته برگزار می شود

هزینه کلاس 150 هزارتومان

ترم 4 برای کسانی مناسب است که حداقل 6 ماه یوگا کار کرده‌اند.

شروع کلاس از 27 خرداد

کلاس در 8 هفته و هر هفته یک جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 150 هزارتومان


ترم 4 برای کسانی مناسب است که حداقل 6 ماه یوگا کار کرده‌اند.

شروع کلاس از 8 تیر

کلاس در 8 هفته و هر هفته یک جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 150 هزارتومان