ستاره بینی آیورودایی ؛ شفای خویشتن با ستاره ها(بخش دوم)

ستاره بینی آیورودایی ؛ شفای خویشتن با ستاره ها(بخش دوم)

از سوسن جدیدی در
Number of replies: 0

ستاره بینی آیورودایی ؛ شفای خویشتن با ستاره ها(بخش دوم)


ستاره بینی، آیورودا و یوگا


ستاره بینی ودایی (جیوتیش) و طب آیورودا، هر دو قسمتی از سیستم بزرگ یوگا هستند، سیستمی که در ادراک خویشتن، اتحاد با «وجود الهی»در درونمان، به عنوان هدف غایی زندگی، نائل می شود. به همین دلیل می توان آیورودا را «طب یوگایی» و ستاره بینی ودایی را «ستاره بینی یوگایی» بنامیم. آیورودا با ارتباط ما با «خود الهی» به عنوان منبع تمام زندگی در درونمان، و جیوتیش(ستاره بینی ودایی) با اتحاد ما با «خود الهی» به عنوان منبع تمام نورها و در نتیجه با تمام فعالیت ها و ابرازها در دنیای بیرون مرتبط اند.
در این قسمت ما چگونگی ارتباط این سه سیستم-یوگا، آیورودا و ستاره بینی ودایی- را بررسی خواهیم کرد که چگونه یک روش جامع در سطوح متعدد، چه از بیرون و چه در درون، را برای رویارویی و رسیدگی به کارمایمان در زندگی عرضه می کنند. در همه ی نظام های ودایی هدف، کمک به ما، برای فهمیدن، تعدیل کردن و توسعه دادن این است که کارمایمان قابلیت دگرگون شدن را دارد.
ستاره بینی طبی همیشه یکی از جوانب محبوب ستاره بینی بوده است.از جمله سوالاتی که مردم از ستاره بینان می پرسند، این است که «من چه مدت عمر خواهم کرد؟» یا «چه اندازه سلامت خواهم بود؟». حتی دارایی، ثروت و شهرت، ضامن طول عمر یا رهایی از امراض نیستند. ما همگی نگران سلامتی و انرژی حیاتیمان هستیم که پایه و اساس تمام چیزهای دیگری است که در زندگی جستجو می کنیم.

ستاره بینی طبی حوزه ی وسیعی برای کاربرد عملی و استفاده ی روزمره دارد. زیرا سلامتی و انرژی ما همراه با آهنگ زمان، از روزها، ماه ها، سال ها و مراحل مختلف زندگی گرفته تا دوره های خاص ستاره بینی مثل سیستم «داشا» در ستاره بینی ودایی، نوسان دارد.
اگر مسائل روانشناسی را به ستاره بینی اضافه کنیم، به مبحث مطالعاتی جذاب تر و با ارزش تری تبدیل می شود. همه ی ما درباره ی این که روح و روانمان چگونه در این زندگی و در زندگی های قبلی پرورش پیدا کرده است، کنجکاویم و این که چطور احتمال داردکه در آینده رشد و تغییر کند. سؤال مهمی که معمولاً مردم با آن نزد ستاره بینان می آیند این است که «آیا خوشحال خواهم بود؟». به دلیل این که بیشتر اوقات حالت روانی مان مهمتر از وضعیت فیزیکی مان است.با افزوده شدن یک وجه معنوی یا یوگایی به ستاره بینی طبی و روان شناسی، ما می توانیم یک سیستم کامل از سلامت و سعادت برای بدن، ذهن و روح به وجود آوریم. این مسئله به ما کمک می کند که پرسش های غایی نظیر «معنای زندگی چیست؟» یا «من چه کسی هستم؟» یا «چه چیزی در درون ما (اگر وجود داشته باشد) از مرگ رهایی می یابد؟» پاسخ دهیم. در آخر، پاسخ دادن به چنین پرسش هایی دلیل اصلی چرایی تولد ماست.


استفاده ی درست و کامل از آیورودا، ستاره بینی ودایی و یوگا

ستاره بینی آیورودایی؛ شفای خویشتن با ستاره ها
با استفاده از این نظام ها –آیورودا، ستاره بینی ودایی و یوگا-همراه همدیگر، ما به تمام ابزار اصلی و تکنیک ها برای کار با بدن های فیزیکی، احساسی و سببی دسترسی می یابیم و در نتیجه نشانی تمام وجوه بودنمان را می یابیم. آیورودا بنیان زندگی درست را با مراقبت شایسته از بدن فیزیکی، تأمین می کند. ستاره بین ودایی نشان می دهد که چگونه پتانسیل های کارمیک خود را، که از نگرانی های اصلی بدن لطیف هستند، با یک فهم شایسته از چارت تولدمان و اثرات سیاره ای، بهینه کنیم. یوگا به ما نشان می دهد که چگونه به سوی روحمان یا پتانسیل های سببی مان گشوده شویم و با استفاده از تکنیک های گوناگون یوگا، آن را عالمانه بسط و توسعه دهیم. آیورودا بنیانی را برای یک زندگی هماهنگ در دنیای مادی و ستاره بینی، یک نقشه از قلمرویی که باید با فعالیت های زندگی ما طی شود تا به اهدافمان برسیم، فراهم می کنند. یوگا راهی به سوی تحقق هدف اعلایی که هر تناسخ ما را به سوی آن هدایت می کند، را نشان می دهد.


در یک درمان موثر برای تمام وجود ما، نه تنها باید بدن فیزیکی که باید بدن احساسی و سببی را هم مورد توجه قرار دهیم. و این، اهمیت به کار بستن آیورودا، ستاره بینی ودایی و یوگا به همراه همدیگر است. در واقع ما باید هر سه بدن را در مورد دستیابی به هر هدف مهم زندگی، مورد توجه قرار دهیم؛ که همه ی آن ها به انرژی حیاتی مناسب(که با آیورودا حمایت می شود)، فعالیت های کارمیک صحیح (که با ستاره بینی حمایت می شود) و نیت معنوی(که با یوگا حمایت می شود) متکی اند. حتی برای تمرین یوگا، که ما را ورای فضا و زمان می برد، ما در ابتدا باید توجه کنیم که در چه شرایطی از زمان(ستاره بینی) و فضا (بدن یا آیورودا) آمده ایم. اگر ما تمرینات معنوی خود را بدون یک شیوه ی زندگی آیورودایی مناسب پیگیری کنیم، ممکن است که عدم تعادل فیزیکی یا روانی ایجاد کنیم که سرانجام مانع سفر درونی ما می شود. اگر تمرینات را بدون درک چارت تولدمان در ستاره بینی ودایی پیگیری کنیم، زمان بندی یا چگونگی تمرین ها ، ممکن است که مناسب یا موثر نباشند.

منبع: کتاب ستاره بینی آیورودایی ؛ شفای خویشتن با ستاره ها – نویسنده: دکتر دیوید فراولی
ترجمه : سوسن جدیدی