رامانا ماهارشی حکیم خاموش آروناچالا

رامانا ماهارشی حکیم خاموش آروناچالا

از رضا بیگی در
Number of replies: 0

رامانا ماهارشی

رامانا ماهارشی حکیم و استاد یوگا در سبک جنانی یوگاست. یوگایی که بر شناخت فرد از خویش استوار است.

خود ظاهری یا ایگو از نظر رامانا ماهارشی منبع اصلی رنج انسان هاست. رهایی از خود و رفتن به درون و اعماق خود برای یافتن خویش حقیقی، روش رامانا ماهارشی برای رشد انسان بوده است.

وحدت وجودی از نقاط مهم تفکر جنانی یوگاست و رامانا و دیگران یوگی های جنانی یوگا به وحدت وجدی انسان در لایه های عمیق وجود تاکید می کنند.

این فیلم مستند از رامانا در یوگا سینا توسط رضا بیگی دوبله و صداگذاری شده است.

برای آشنایی با جنانی یوگا و تفکر رامانا ماهارشی که اساتیدی چون اکهارت تول و باباجی متاثر از این تفکر هستند، این مستند را با تعمق ببینید.

به کلاس رایگان فیلم های مستند از این لینک وارد شوید و این مستند را مشاهده نمایید.