در این بخش جلسات هماهنگی و همینطور کلاس های آموزشی و تمرینی عوامل یوگای سینا برگزار می شود.