تور یک روزه یوگا در طبیعت 

خدمات دوره شامل:

آموزش تمرین های آسانا، پرانایاما، مراقبه و تمرین های توسعه توجه 

همراه با ناهار گیاهی و دو میان وعده و بیمه سفر 

ساعت شروع تور از ساعت 7 صبح و ساعت اتمام آن 17:30 عصر می باشد 

رفت و آمد به عهده پرتوجویان عزیز می باشد

هزینه تور 220 هزار تومان با ناهار و پذیرایی ها خواهد بود


تاریخ گردهمایی جمعه 7 آبانتور یک روزه یوگا در طبیعت 

شامل:

تمرینات آسانا، پرانایاما، مراقبه و چنتینگ 

همراه با ناهار گیاهی و میان وعده

ساعت شروع تور از ساعت 9 صبح و ساعت اتمام آن 6:30 عصر می باشد 

رفت و آمد به عهده پرتوجویان عزیز می باشد

هزینه تور 190 هزار تومان با ناهار و پذیرایی ها خواهد بود

تاریخ گردهمایی جمعه 23 مهرماهتور یک روزه یوگا در طبیعت 

شامل:

تمرینات آسانا، پرانایاما، مراقبه و چنتینگ 

همراه با ناهار گیاهی و میان وعده

ساعت شروع تور از ساعت 9 صبح و ساعت اتمام آن 6:30 عصر می باشد 

رفت و آمد به عهده پرتوجویان عزیز می باشد

هزینه تور 190 هزار تومان با ناهار و پذیرایی ها خواهد بود

تاریخ گردهمایی جمعه 2 مهرماه