کودک

کلاس‌ها tagged with "کودک"

کلاس یوگای کودک برای گروه سنی 7 تا 12 سال مناسب است.

شروع کلاس از 29 فروردین

کلاس در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 190 هزارتومان


کلاس یوگای کودک برای گروه سنی 7 تا 12 سال مناسب است.

شروع کلاس از 13 اسفند

کلاس در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 190 هزارتومان


کلاس یوگای کودک برای گروه سنی 7 تا 12 سال مناسب است.

شروع کلاس از 12 بهمن

کلاس در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 190 هزارتومان


کلاس یوگای کودک برای گروه سنی 4 تا 11 سال مناسب است.

شروع کلاس از 29 تیرماه

کلاس در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 150 هزارتومان


کلاس یوگای کودک برای گروه سنی 7 تا 12 سال مناسب است.

شروع کلاس از 2 شهریور

کلاس در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 150 هزارتومان


کلاس یوگای کودک برای گروه سنی 7 تا 12 سال مناسب است.

شروع کلاس از 13 مهر

کلاس در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 150 هزارتومان


کلاس یوگای کودک برای گروه سنی 7 تا 12 سال مناسب است.

شروع کلاس از 11 آبان

کلاس در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 150 هزارتومان


کلاس یوگای کودک برای گروه سنی 7 تا 12 سال مناسب است.

شروع کلاس از 9 آذر

کلاس در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 150 هزارتومان


کلاس یوگای کودک برای گروه سنی 7 تا 12 سال مناسب است.

شروع کلاس از 7 دی

کلاس در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 190 هزارتومان