ترم5

کلاس‌ها tagged with "ترم5"


شروع کلاس از 24 اسفند

کلاس در 8 جلسه و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 230 هزارتومان


ترم 5 برای کسانی مناسب است که حداقل 8 ماه یوگا کار کرده‌اند.

شروع کلاس از 17 اسفند کلاس در 8 جلسه و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 230 هزارتومان


ترم 5 برای کسانی مناسب است که حداقل 8 ماه یوگا کار کرده‌اند.

شروع کلاس از 13 اسفند

کلاس در 8 جلسه و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 230 هزارتومان


ترم 5 برای کسانی مناسب است که حداقل 8 ماه یوگا کار کرده‌اند.

شروع کلاس از 2 اسفند

کلاس در 8 جلسه و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 230 هزارتومان


ترم 5 برای کسانی مناسب است که حداقل 8 ماه یوگا کار کرده‌اند.

شروع کلاس از 21 بهمن

کلاس در 8 جلسه و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 230 هزارتومان


ترم 5 برای کسانی مناسب است که حداقل 8 ماه یوگا کار کرده‌اند.

شروع کلاس از 25 بهمن

کلاس در 8 جلسه و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 230 هزارتومان


ترم 5 برای کسانی مناسب است که حداقل 8 ماه یوگا کار کرده‌اند.

شروع کلاس از 25 بهمن

کلاس در 8 جلسه و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 230 هزارتومان


ترم 5 برای کسانی مناسب است که حداقل 8 ماه یوگا کار کرده‌اند.

شروع کلاس از 15 بهمن

کلاس در 8 جلسه و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 230 هزارتومان


ترم 5 برای کسانی مناسب است که حداقل 8 ماه یوگا کار کرده‌اند.

شروع کلاس از 2 بهمن

کلاس در 8 جلسه و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 230 هزارتومان


ترم 5 برای کسانی مناسب است که حداقل 8 ماه یوگا کار کرده‌اند.

شروع کلاس از 27 دی

کلاس در 8 جلسه و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 230 هزارتومان


ترم 5 برای کسانی مناسب است که حداقل 8 ماه یوگا کار کرده‌اند.

شروع کلاس از 16 دی

کلاس در 8 جلسه و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 230 هزارتومان


ترم 5 برای کسانی مناسب است که حداقل 8 ماه یوگا کار کرده‌اند.

شروع کلاس از 16 دی

کلاس در 8 جلسه و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 230 هزارتومان


ترم 5 برای کسانی مناسب است که حداقل 8 ماه یوگا کار کرده‌اند.

شروع کلاس از 30 آذر

کلاس در 8 هفته و هر هفته یک جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 230 هزارتومان


ترم 5 برای کسانی مناسب است که حداقل 8 ماه یوگا کار کرده‌اند.

شروع کلاس از 29 آذر

کلاس در 8 جلسه و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 230 هزارتومان


ترم 5 برای کسانی مناسب است که حداقل 8 ماه یوگا کار کرده‌اند.

شروع کلاس از 22 آذر

کلاس در 8 جلسه و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 230 هزارتومان


ترم 5 برای کسانی مناسب است که حداقل 8 ماه یوگا کار کرده‌اند.

شروع کلاس از 15 آذر

کلاس در 8 هفته و هر هفته یک جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 230 هزارتومان


شروع کلاس از 21 تیرماه

کلاس در 8 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 180 هزارتومان


ترم 5 برای کسانی مناسب است که حداقل 8 ماه یوگا کار کرده‌اند.

شروع کلاس از 3 تیر

کلاس در 8 هفته و هر هفته یک جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 180 هزارتومان


ترم 5 برای کسانی مناسب است که حداقل 8 ماه یوگا کار کرده‌اند.

شروع کلاس از 2 تیرماه

کلاس در 8 هفته و هر هفته یک جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 180 هزارتومان


ترم 5 برای کسانی مناسب است که حداقل 8 ماه یوگا کار کرده‌اند.

شروع کلاس از 25 مرداد

کلاس در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 180 هزارتومان