یوگا

کلاس‌ها tagged with "یوگا"

💻این کلاس در روزهای یکشنبه و چهارشنبه از 29 تیر آغاز می شود
🟢هزینه کلاس 360 هزار تومان است.

🔵ترم هاتا پیشرفته برای کسانی مناسب است که حداقل یک سال یوگا کار کرده‌اند.
💻این کلاس در روزهای شنبه و سه شنبه از 1 مرداد آغاز می شود
🟢هزینه کلاس 360 هزار تومان است.

💻این کلاس در روزهای شنبه و سه شنبه از 1 مرداد آغاز می شود
🟢هزینه کلاس 290 هزار تومان است.💻این کلاس در روزهای دوشنبه و پنجشنبه از 20 تیر آغاز می شود
🧘🏼‍♂️این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
🔵برای مطالعه درباره این کلاس به توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
🟢هزینه کلاس 290 هزار تومان است.


💻این کلاس در روزهای دوشنبه و چهارشنبه از 13 تیر آغاز می شود
🧘🏼‍♂️این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
🔵برای مطالعه درباره این کلاس به توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
🟢هزینه کلاس 290 هزار تومان است.


💻این کلاس در روزهای شنبه و سه شنبه از 21 خرداد آغاز می شود
🌱پرتوجویان عزیز لطفا بعد از ثبت نام به قسمت کلاس های من مراجعه کرده و عضو گروه واتساپی کلاستون بشید
🧘🏼‍♂️این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
🔵برای مطالعه درباره این کلاس به توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
🟢هزینه کلاس 240 هزار تومان است.


💻این کلاس در روزهای یکشنبه و چهارشنبه از 29 خرداد آغاز می شود
🧘🏼‍♂️این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
🔵برای مطالعه درباره این کلاس به توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
🟢هزینه کلاس 240 هزار تومان است.


💻این کلاس در روزهای دوشنبه و چهارشنبه از 18 خرداد اردیبهشت آغاز می شود
🌱پرتوجویان عزیز لطفا بعد از ثبت نام به قسمت کلاس های من مراجعه کرده و عضو گروه واتساپی کلاستون بشید
🧘🏼‍♂️این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
🔵برای مطالعه درباره این کلاس به توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
🟢هزینه کلاس 240 هزار تومان است.


💻این کلاس در روزهای شنبه و سه شنبه از 7 خرداد آغاز می شود
🌱پرتوجویان عزیز لطفا بعد از ثبت نام به قسمت کلاس های من مراجعه کرده و عضو گروه واتساپی کلاستون بشید
🧘🏼‍♂️این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
🔵برای مطالعه درباره این کلاس به توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
🟢هزینه کلاس 240 هزار تومان است.


💻این کلاس در روزهای یکشنبه و سه شنبه از 18 اردیبهشت آغاز می شود
🌱پرتوجویان عزیز لطفا بعد از ثبت نام به قسمت کلاس های من مراجعه کرده و عضو گروه واتساپی کلاستون بشید
🧘🏼‍♂️این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
🔵برای مطالعه درباره این کلاس به توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
🟢هزینه کلاس 240 هزار تومان است.


💻این کلاس در روزهای یکشنبه و چهارشنبه از 18 اردیبهشت آغاز می شود
🌱پرتوجویان عزیز لطفا بعد از ثبت نام به قسمت کلاس های من مراجعه کرده و عضو گروه واتساپی کلاستون بشید
🧘🏼‍♂️این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
🔵برای مطالعه درباره این کلاس به توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
🟢هزینه کلاس 240 هزار تومان است.


💻این کلاس در روزهای شنبه و سه شنبه از 27 فروردین آغاز می شود
🌱پرتوجویان عزیز لطفا بعد از ثبت نام به قسمت کلاس های من مراجعه کرده و عضو گروه واتساپی کلاستون بشید
🧘🏼‍♂️این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
🔵برای مطالعه درباره این کلاس به توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
🟢هزینه کلاس 240 هزار تومان است.


💻این کلاس در روزهای دوشنبه و چهارشنبه از 29 فروردین آغاز می شود
🌱پرتوجویان عزیز لطفا بعد از ثبت نام به قسمت کلاس های من مراجعه کرده و عضو گروه واتساپی کلاستون بشید
🧘🏼‍♂️این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
🔵برای مطالعه درباره این کلاس به توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
🟢هزینه کلاس 240 هزار تومان است.


💻این کلاس در روزهای یکشنبه و سه شنبه از 21 تیر آغاز می شود
🟢هزینه کلاس 290 هزار تومان است.


💻این کلاس در روزهای یکشنبه و چهارشنبه از 29 تیر آغاز می شود
🟢هزینه کلاس 290 هزار تومان است.


💻این کلاس در روزهای شنبه و سه شنبه از 18 تیر آغاز می شود
🟢هزینه کلاس 290 هزار تومان است.


💻این کلاس در روزهای شنبه و سه شنبه از 7 تیر آغاز می شود
🟢هزینه کلاس 290 هزار تومان است.


💻این کلاس در روزهای یکشنبه و چهارشنبه از 18 خرداد آغاز می شود
🧘🏼‍♂️پرتوجویان عزیز لطفا بعد از ثبت نام به قسمت کلاس های من مراجعه کرده و عضو گروه واتساپی کلاستون بشید
🟢هزینه کلاس 240 هزار تومان است.


💻این کلاس در روزهای یکشنبه و سه شنبه از 22 خرداد آغاز می شود
🟢هزینه کلاس 240 هزار تومان است.


💻این کلاس در روزهای دوشنبه و چهارشنبه از 28 اردیبهشت آغاز می شود
🧘🏼‍♂️پرتوجویان عزیز لطفا بعد از ثبت نام به قسمت کلاس های من مراجعه کرده و عضو گروه واتساپی کلاستون بشید
🟢هزینه کلاس 240 هزار تومان است.