یوگای جامع

کلاس‌ها tagged with "یوگای جامع"شروع کلاس از 8 اردیبهشت

کلاس در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 190 هزارتومان


ترم 5 برای کسانی مناسب است که حداقل 8 ماه یوگا کار کرده‌اند.

شروع کلاس از 15 اردیبهشت

کلاس در 8 جلسه و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 230 هزارتومانشروع کلاس از 19 اردیبهشت

کلاس در 8 جلسه و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 230 هزارتومان


ترم پیشرفته برای کسانی مناسب است که حداقل یک سال یوگا کار کرده‌اند.

شروع کلاس از 12 فروردین

کلاس در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود.

هزینه کلاس: 230 هزارتومان


شروع کلاس از 13 اردیبهشت

کلاس در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 190 هزارتومان


شروع کلاس از 15 اردیبهشت

در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود 

هزینه کلاس: 230 هزارتومان

شروع کلاس از 13 اردیبهشت

در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود 

هزینه کلاس: 230 هزارتومان

شروع کلاس از 11 اردیبهشت

در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود 

هزینه کلاس: 230 هزارتومان

شروع کلاس از 11 اردیبهشت

کلاس در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 190 هزارتومان


طبقه: ابزار

شروع کلاس از 13 اردیبهشت

کلاس در 8 جلسه و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 230 هزارتومان


کلاس ها در چهار هفته و دو جلسه در هفته برگزار می شود

هزینه کلاس 230 هزارتومان

شروع کلاس از 7 اردیبهشت

کلاس در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 190 هزارتومان


شروع کلاس از 13 اردیبهشت

کلاس در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 190 هزارتومان


کلاس سطح چهار آسانا مناسب کسانی است که حداقل شش ماه آسانا کار کرده اند

کلاس ها در چهار هفته و دو جلسه در هفته برگزار می شود

هزینه کلاس 230 هزار تومان


شروع کلاس از 11 اردیبهشت

کلاس در 8 جلسه و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 230 هزارتومان


کلاس پایه (ترم 1) 
این کلاس در روزهای شنبه و سه شنبه از 4 اردیبهشت

این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
برای مطالعه درباره این کلاس به این توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
هزینه کلاس 190 هزار تومان است.


کلاس سطح چهار آسانا مناسب کسانی است که حداقل شش ماه آسانا کار کرده اند

کلاس ها در چهار هفته و دو جلسه در هفته برگزار می شود

هزینه کلاس 230 هزارتومان

شروع کلاس از11 اردیبهشت

کلاس در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 190 هزارتومان

شروع کلاس از 8 اردیبهشت

کلاس در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 190 هزارتومان

کلاس پایه (ترم 1) 
این کلاس در روزهای شنبه و سه شنبه از 28 فروردین

این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
برای مطالعه درباره این کلاس به این توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
هزینه کلاس 190 هزار تومان است.