یوگای جامع

کلاس‌ها tagged with "یوگای جامع"

کلاس سطح چهار آسانا مناسب کسانی است که حداقل شش ماه آسانا کار کرده اند

کلاس ها در چهار هفته و دو جلسه در هفته برگزار می شود

هزینه کلاس 190 هزارتومان

ترم 3 برای کسانی مناسب است که حداقل 4 ماه یوگا کار کرده‌اند.

شروع کلاس از 14 بهمن

کلاس در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 190 هزارتومان

کلاس سطح چهار آسانا مناسب کسانی است که حداقل شش ماه آسانا کار کرده اند

کلاس ها در چهار هفته و دو جلسه در هفته برگزار می شود

هزینه کلاس 190 هزارتومان

کلاس پایه (ترم 1) 
این کلاس در روزهای شنبه و چهارشنبه از 12 بهمن

این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
برای مطالعه درباره این کلاس به این توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
هزینه کلاس 190 هزار تومان است.


کلاس پایه (ترم 1) 
این کلاس در روزهای شنبه و سه شنبه از 4 بهمن

این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
برای مطالعه درباره این کلاس به این توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
هزینه کلاس 190 هزار تومان است.


کلاس پایه (ترم 1) 
این کلاس در روزهای دوشنیه و چهارشنبه از 29 دی

این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
برای مطالعه درباره این کلاس به این توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
هزینه کلاس 190 هزار تومان است.


کلاس پایه (ترم 1) 
این کلاس در روزهای شنبه و چهارشنبه از 20 دی

این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
برای مطالعه درباره این کلاس به این توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
هزینه کلاس 190 هزار تومان است.


کلاس پایه (ترم 1) 
این کلاس در روزهای یکشنبه و سه شنبه از 30 آذر

این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
برای مطالعه درباره این کلاس به این توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
هزینه کلاس 190 هزار تومان است.


کلاس پایه (ترم 1) 
این کلاس در روزهای شنبه و سه شنبه
این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
برای مطالعه درباره این کلاس به این توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
هزینه کلاس 190 هزار تومان است.


کلاس پایه (ترم 1) 
این کلاس در روزهای یکشنبه و سه شنبه از 16 آذر

این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
برای مطالعه درباره این کلاس به این توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
هزینه کلاس 190 هزار تومان است.


کلاس پایه (ترم 1) 
این کلاس در روزهای یکشنبه و سه شنبه از 9 آذر

این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
برای مطالعه درباره این کلاس به این توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.


کلاس پایه (ترم 1) 
این کلاس در روزهای دوشنبه و پنجشنبه از 3 آذر

این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
برای مطالعه درباره این کلاس به این توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
هزینه کلاس 150 هزار تومان است.


کلاس پایه (ترم 1) 
این کلاس در روزهای دوشنبه و چهارشنبه از 10 آذر

این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
برای مطالعه درباره این کلاس به این توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
هزینه کلاس 150 هزار تومان است.


کلاس پایه (ترم 1) 
این کلاس در روزهای شنبه و سه شنبه از 9 آذر

این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
برای مطالعه درباره این کلاس به این توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
هزینه کلاس 150 هزار تومان است.


کلاس پایه (ترم 1) 
این کلاس در روزهای دوشنبه و چهارشنبه از 3 آذر

این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
برای مطالعه درباره این کلاس به این توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
هزینه کلاس 150 هزار تومان است.شروع کلاس از 30 دی

کلاس در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 190 هزارتومانشروع کلاس از 20 دی

کلاس در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 190 هزارتومانشروع کلاس از 21 دی

کلاس در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 1300000 هزارتومان


ترم 2 برای کسانی مناسب است که حداقل 2 ماه یوگا کار کرده‌اند.

شروع کلاس از 14 دی

کلاس در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 190 هزارتومانشروع کلاس از 4 دی

کلاس در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 1.300.000 هزارتومان