یوگای جامع

کلاس‌ها tagged with "یوگای جامع"

💻این کلاس در روزهای شنبه و دوشنبه از 24 دی آغاز می شود
ساعت 18 تا 20
مربی شیرین صادقی
🟢هزینه کلاس 360 هزار تومان است.
💻این کلاس در روزهای شنبه و سه شنبه از 27 دی آغاز می شود
🟢هزینه کلاس 290 هزار تومان است.

💻این کلاس در روزهای شنبه و دوشنبه از 15 مرداد آغاز می شود
🧘🏼‍♂️این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
🔵برای مطالعه درباره این کلاس به توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
🟢هزینه کلاس 290 هزار تومان است.

💻این کلاس در روزهای یکشنبه و سه شنبه از 4 دی آغاز می شود
🧘🏼‍♂️این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
🔵برای مطالعه درباره این کلاس به توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
🟢هزینه کلاس 290 هزار تومان است.

💻این کلاس در روزهای یکشنبه و سه شنبه از 20 آذر آغاز می شود
🧘🏼‍♂️این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
🔵برای مطالعه درباره این کلاس به توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
🟢هزینه کلاس 290 هزار تومان است.

💻این کلاس در روزهای شنبه و سه شنبه از 28 آبان آغاز می شود
🧘🏼‍♂️این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
🔵برای مطالعه درباره این کلاس به توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
🟢هزینه کلاس 290 هزار تومان است.

💻این کلاس در روزهای شنبه و سه شنبه از 28 آبان آغاز می شود
🧘🏼‍♂️این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
🔵برای مطالعه درباره این کلاس به توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
🟢هزینه کلاس 290 هزار تومان است.

💻این کلاس در روزهای یکشنبه و چهارشنبه از 1 آبان آغاز می شود
🧘🏼‍♂️این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
🔵برای مطالعه درباره این کلاس به توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
🟢هزینه کلاس 290 هزار تومان است.

💻این کلاس در روزهای شنبه و سه شنبه  از 16 مهر آغاز می شود
🧘🏼‍♂️این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
🔵برای مطالعه درباره این کلاس به توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
🟢هزینه کلاس 290 هزار تومان است.

💻این کلاس در روزهای شنبه و سه شنبه  از 16 مهر آغاز می شود
🧘🏼‍♂️این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
🔵برای مطالعه درباره این کلاس به توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
🟢هزینه کلاس 290 هزار تومان است.

💻این کلاس در روزهای شنبه و چهارشنبه  از 23 شهریور آغاز می شود
🧘🏼‍♂️این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
🔵برای مطالعه درباره این کلاس به توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
🟢هزینه کلاس 290 هزار تومان است.

💻این کلاس در روزهای شنبه و سه شنبه از 5 شهریور آغاز می شود
🧘🏼‍♂️این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
🔵برای مطالعه درباره این کلاس به توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
🟢هزینه کلاس 290 هزار تومان است.

💻این کلاس در روزهای یکشنبه و سه شنبه از 23 مرداد آغاز می شود
🧘🏼‍♂️این کلاس دروازه ورود شما به کلاس های یوگاست.
🔵برای مطالعه درباره این کلاس به توضیحات کلاس ترم پایه مراجعه فرمایید.
🟢هزینه کلاس 290 هزار تومان است.

💻این کلاس در روزهای شنبه و سه شنبه از 3 دی آغاز می شود
🟢هزینه کلاس 290 هزار تومان است.

💻این کلاس در روزهای شنبه و سه شنبه از 29 آذر آغاز می شود
🟢هزینه کلاس 290 هزار تومان است.

💻این کلاس در روزهای یکشنبه و چهارشنبه از 2 آذر آغاز می شود
🟢هزینه کلاس 290 هزار تومان است.

💻این کلاس در روزهای شنبه و سه شنبه از 14 آبان آغاز می شود
🟢هزینه کلاس 290 هزار تومان است.

💻این کلاس در روزهای شنبه و سه شنبه از 14 آبان آغاز می شود
🟢هزینه کلاس 290 هزار تومان است.

💻این کلاس در روزهای شنبه و چهارشنبه از 4 آبان آغاز می شود
🟢هزینه کلاس 290 هزار تومان است.

💻این کلاس در روزهای شنبه و دوشنبه از 23 مهر آغاز می شود
🟢هزینه کلاس 290 هزار تومان است.