تمرین های کامل ترم پنج مناسب برای پرتوجویان ترم های پیشرفته

5- تمرین های کامل ترم پنج مناسب برای پرتوجویان ترم های پیشرفته

در حمایت بدن خود باشید و در حد توان خود تمرینات را انجام دهید

 آپارات:


لینک یوتیوب: