ترم یک برای کسانی مناسب است که تازه یوگا را آغاز کرده‌اند.

کلاس ها در 4 هفته و 2 جلسه در هفته برگزار می شود.
هزینه کلاس: 120 هزار تومان