شروع کلاس از 8 تیر

کلاس در 8 هفته و هر هفته یک جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 150 هزارتوما