شروع کلاس از 21 تیرماه

کلاس در 8 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 180 هزارتومان