این کلاس ها کلاس تمرینی مشترک کلاس های حضوری است.

برای ورود به این کلاس ها لازم است کلاس حضوری در یوگا سینا داشته باشید و رمز ورود را از دفتر باشگاه دریافت نمایید.


برای ورور به این کلاس لازم است توسط مربی خود معرفی شده باشید