دوره های پایان یافته در این بخش برای مدت 6 ماه قرار می گیرند تا پرتوجویان عزیز بتوانند از این محتواها برای این مدت بهره مند باشند.